Dag 2 gesprek

Wanneer: Dag 2

Op dag twee van de opname vindt een gesprek plaats met patiënt, mantelzorger(s), verpleegkundige, arts en bij voorkeur de zorgcoördinator volgens een standaard format. Dit gesprek heeft tot doel om in een vroeg stadium te achterhalen wat de diepere aanleiding is van de opname en het besprokene kan onder andere dienen als startpunt voor het op te stellen zorgplan. Daarnaast worden de verschillende verwachtingen omtrent opname én herstel op elkaar afgestemd, en wordt vooruit gekeken wat al vast in orde gemaakt moet worden voor een succesvolle gang terug naar huis.

Het inbouwen van een vast moment vroeg tijdens opname heeft meerwaarde; het geeft structuur in de dagelijkse werkzaamheden en houvast bij de patiënt en familie.

Bespreekpunten met patiënt

 • Achterhalen onderliggende aanleiding opname (SI 1.2);
 • Wensen en verwachtingen omtrent opname EN herstel van zowel patiënt, mantelzorger(s) als zorgverlener (SI 2.1);
  • Het dag-2 gesprek is een uitgelezen moment om te verduidelijken dat – naar verwachting – de patiënt zich bij ontslag nog zeker niet geheel hersteld zal voelen, maar per saldo thuis wel beter af zal zijn dan in het ziekenhuis;
  • Het benoemen van de te verwachten ontslagdatum. Door het aan de orde stellen van deze datum komt het ontslag niet als verrassing voor patiënt/mantelzorger en kunnen zij op tijd de voorbereidingen treffen voor een succesvolle terugkeer naar huis. Ook andere zorgverleners kunnen zo op tijd worden ingeschakeld.
 • Globale inventarisatie integrale gezondheidstoestand, waaronder psychosociale en levensbeschouwelijke zaken (SI 1.3);
 • Achterhalen hoe de patiënt handelt bij een verergering van klachten (SI 3.1);
 • Rookgewoonte en stopmotivatie in kaart brengen (SI 4.1);
 • Maak afspraken wie het eerste aanspreekpunt is tijdens opname.

Noteer het besprokene in het patiëntendossier, zodat deze – samen met de inventarisatie van de elementen medicijnen, bewegen, voeding en comorbiditeit – gebruikt kunnen worden als input voor:

 • het multidisciplinair overleg;
 • het ontslaggesprek met de patiënt;
 • de overdracht na ontslag.

In bijlage 5 is een handreiking gegeven van een leidraad voor het dag-2 gesprek